in

MIKHAIL CHEKHOV RIGA RUSSIAN THEATER IS ACTIVELY ENGAGING IN A DIALOGUE WITH THE AUDIENCES DURING THE QUARANTINE

Read in Latvian and Russian below.

Due to the emergency, caused by the outbreak of COVID-19, Mikhail Chekhov Riga Russian Theater has been closed to the public since the 13th of March; however, it is still actively engaged in a dialogue with the audiences on the homepage: www.mct.lv and on social media: Facebook, Twitter and Instagram.

Facebook is the main online venue for creative experiments, and the Theater offers several categories of video publications:

“Actors’ Inspiration” – the actors talk about their hobbies and share their experience in various fields;

“Poetry Online” – the actors read the works by classics and modern poets (e.g., “About the valor, deeds and glory…” (recited by Maksims Busels) and “How Volodya flew quickly downhill” (recited by Aleksandrs Maļikovs)

“Behind the Scenes” – fragments of rehearsals and performances: fascinating, funny or touching;

“Actors’ Larks” – reading the parts.

All links are summarized on the Theatre’s home page HERE.

On the Theater’s YouTube channel, the production Not Every Day Is Sunday, based on the play by A. Ostrovsky, (directed by Igor Konyaev) is available.

Video recordings of other productions get demonstrated for a limited period of time. Besides, thanks to the Teātris.zip project, it is possible to watch “Medea” by Euripides (directed by Vladislav Nastavshev) and the production, created for the Latvian poets Rainis and Aspazija’s 150th anniversary, – “Blessing of Love” (directed by Igor Konyaev).

??

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris apmeklētājiem slēgts kopš 13.marta, tomēr mēs joprojām aktīvi turpinām dialogu ar skatītājiem teātra mājas lapā: www.mct.lv/lv un sociālajos tīklos: Facebook, Twitter un Instagram.

Par galveno online vietni radošiem eksperimentiem kļuvusi Facebook platforma, kur video reportāžu veidā tiek publicētas nu jau vairākas rubrikas:

“Aktieru iedvesma” – aktieri stāsta par saviem hobijiem un dalās pieredzē;

“Dzeja onlainā” — aktieri lasa klasiķu un mūsdienu autoru dzeju;

“Skats no aizkulisēm” — mēģinājumu un izrāžu fragmenti, nejauši pamanīti, smieklīgi vai aizkustinoši;

“Aktieri dauzās” — lasīšana lomās.

Visas saites ar rubriku nosaukumiem tiek apkopotas mājas lapā ŠEIT.

Teātra YouTube kanālā pastāvīgi var noskatīties izrādi Ne vienmēr runcim krējuma pods pēc A.Ostrovska lugas motīviem (režisors Igors Koņajevs).

Uz noteiktu laiku tiek ievietoti arī citu uzvedumu ieraksti. Bez tam, pateicoties projektam Teātris.zip, iespējams noskatīties Eiripīda traģēdiju “Mēdeja” (režisors Vladislavs Nastavševs), kā arī Aspazijas un Raiņa 150.gada dienai par godu iestudēto izrādi “Mīlestības svētība” (režisors Igors Koņajevs).

??

Рижский русский театр имени Михаила Чехова закрыт для публики с 13 марта, но авктивно продолжает диалог со зрителями на сайте: www.mct.lv и в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram.

Основной онлайн-площадкой для творческих экспериментов стал Facebook, где театр ведет несколько рубрик в формате видеороликов:

“Актерское вдохновение” – артисты рассказывают о своих хобби и делятся опытом;

“Стихи онлайн” — чтение произведений классиков и современных поэтов;

“Взгляд из-за кулис” — фрагменты репетиций и спектаклей, примечательные, забавные или трогательные;

“Актёрское хулиганство” — чтение по ролям.

Все ссылки с указанием названия рубрики, обобщаются на домашней странице.

На театральном YouTube-канале постоянно доступен спектакль Не всё коту масленица по пьесе А. Островского (режиссер Игорь Коняев).

На ограниченный срок выкладываются и записи других постановок. Кроме того, благодаря проекту Teātris.zip, есть возможность посмотреть трагедию Еврипида “Медея” (режиссер Владислав Наставшев) и спектакль, поставленный к 150-летию Райниса и Аспазии, – “Благословение любви” (режиссер Игорь Коняев).

What do you think?

?? INTARS BUSULIS, LENIJS BUSULIS | GARLAICĪGI IR

?? MINISTRY OF ECHOLOGY | FAYA