in

Kaspars Adamsons will debut as Latvian Radio choir`s conductor

8th April has a special meaning in conductor Kaspars Adamsons artistic life – a concert “Latvijas Radio koris un čella meditācija” (“Latvian Radio choir and cello meditation”), which will take place in St. Janis church, will be his debut as Latvian Radio choir`s conductor. Laureate of international competitions – Kristaps Bergs, will play the cello.

“After I received invitation from Sigvards Klava to create a joint program with Latvian Radio choir, I thought about repertoire of concert for a while, because there were so many ideas. I proposed dozens of options for Sigvards until we came to the core of the program – Norwegian composer Nystedt and cello. In the program are also included Latvian composers – among them the new Jekabs Jancevskis composition. For me as a conductor it is always a challenge to play new works, because there is no previous version,” says Adamsons.

Compositions with religious content are also included in the concert, for example one of the most beautiful Nystedt`s musical scores – “Stabat Mater”, in which the melodic line of cello is joined by many singer voices and therefore creates associations with church bells.

Latvian composer opuses will be played as well, including Eriks Esenvalds and Arijs Skepasts compositions, Andris Dzenitis diptych for choir and many new works for choir and cello.

Tickets available here

8. aprīlis diriģenta Kaspara Ādamsona mākslinieciskajā dzīvē gaidāms svarīgs notikums – līdz ar koncertu “Latvijas Radio koris un čella meditācija”, kas norisināsies Rīgas Svētā Jāņa baznīcā, viņš debitēs Latvijas Radio kora diriģenta statusā. Čellu spēlēs starptautisko konkursu laureāts Kristaps Bergs.

“Pēc saņemtā uzaicinājuma no Sigvarda Kļavas veidot kādu kopīgu programmu ar Latvijas Radio kori, par koncerta repertuāru domāju diezgan ilgi, jo ideju bija ļoti daudz. Sigvardam piedāvāju desmitiem variantu, kamēr nonācām pie programmas kodola – norvēģu komponista Nīsteta un čella. Programmā arī iekļauti man tuvi latviešu autoru darbi, to vidū arī Jēkaba Jančevska jaundarbs. Man kā diriģentam tas vienmēr ir izaicinājums atskaņot jaundarbus, jo nav nekādu iepriekš nodziedātu paraugu un versiju,” stāsta Ādamsons.

Koncertprogrammā iekļautie skaņdarbi ir ar reliģisku saturu, tostarp arī viena no skaistākajām Nīsteda partitūrām – “Stabat Mater”, kurā čella melodiskā līnija savijas ar daudzām koristu balsīm, un kopīgais skanējums raisa asociācijas ar zvanu skaņām, kas atbalsojas baznīcas velvēs.

Tāpat tiks atskaņoti arī vairāki latviešu komponistu opusi – Ērika Ešenvalda un Ārija Šķepasta kompozīcijas, Andra Dzenīša diptiha korim, kā arī jaundarbi korim un čellam.

What do you think?

Aftertaste of Tallinn Music Week: GALLERY

THEN & NOW: MIKA