in

❗️CALL TO ALL BALTIC ARTISTS! #togetherathome

 

Estonian / Latvian / Lithuanian / Russian read below

 

BOBE.ME INVITES ARTISTS AND MUSICIANS TO JOIN A CREATIVE CAMPAIGN SHARING SUPPORT AND POSITIVITY

#togetherathome

Right now the world is facing a serious challenge fighting the COVID-19 virus and countries, one after another, are executing emergency measures to stop the virus spread – asking people to stay at home and closing all incoming and outgoing passenger transport. The Baltics are no exception.

This is the time, more than ever, to stay positive, stick together, support and encourage each other. And while the borders are closed we want to be open for support for artists and musicians offering a unified platform for sharing their music and thoughts.

We – Bobe.me team and our friends from No Limits! video solutions believe that music and art is one of the ultimate sources of inspiration and courage, and it is a powerful way to lift one’s spirit. Therefore we invite artists to join a creative campaign and share their art with the public using online tools.

 

How it happens:

 • You record up to 15 minutes of material sharing your music, thoughts and positive encouragement filmed on your phone or camera, whatever is available and is more convenient for you.
 • Videos should be filmed horizontally.
 • Upload it to our friends No Limits! server: ejuz.lv/bobe and we will publish it on our Facebook and Youtube channels.

Here’s a short guideline for the video content:

 • Short greeting and introduction – who you are;
 • 2-3 songs of your own or the ones you love to perform;
 • Additional – you can tell more about one particular song that you would love to single out (maybe your latest single, the first song you recorded, the first song you ever played, favourite song of your loved one, etc.) & of course, play that song for the audiences;
 • In conclusion – we encourage to end with a positive message. Here you can just say something or recite a poem or draw or … don’t limit your imagination. 🙂
 • If you need help for dealing with recording, please contact our team via e-mail: info@bobe.me or Facebook message. We can also set up a Skype call where we will do the recording on our end.

 

!!! NOTE! Please DO NOT organize special band get-togethers! There are many online ways to do this and a lot of you can perform from your homes right now and/or together with your family members. The emergency measures are not a joke and must be respected and followed. We couldn’t stress this enough – STAY AT HOME!

Modern means of communication allow us to be united and stay together even when physical connection is limited. Let’s stay together and share support, inspiration and creativity!

 

This is a call for all Baltic artists! You can share information in any language, but we would suggest that at least part of it is in english, so that broader audiences can understand it.

Best Of Baltic Entertainment have more than 46K followers on our channels who will be happy to listen to your music and thoughts.

Let us know if you will be willing to participate so we can estimate the needed technical support from our side.

Drop us a message with your or your band’s name on these e-mails:

Follow us and we will keep you informed! #stayhome #staysafe #togetherathome

 

With all our love,

Best Of Baltic Entertainment team

————————————————————————————————–

 

[ESTONIAN]

BOBE.ME KUTSUB ARTISTE JA MUUSIKUID LIITUMA TUGE JA ELURÕÕMU JAGAVA LOOVKAMPAANIAGA

#kooskodus #togetherathome 

Maailm peab praegu rasket võitlust viirusega COVID-19 ning riigid võtavad üksteise järel tarvitusele erakorralisi meetmeid viiruse leviku tõkestamiseks – paluvad inimestel kodus püsida ning peatavad kogu siseneva ja väljuva reisijateveo. Sama kehtib ka Balti riikide kohta.

Just praegusel ajal on oluline säilitada elurõõmu, hoida kokku, pakkuda üksteisele tuge ja julgustust. Kuigi piirid on suletud, soovime artistide ja muusikute toetamiseks pakkuda neile platvormi, kus nad saaksid oma muusikat ja mõtteid jagada.

Meie, Bobe.me meeskond ja meie sõbrad videolahenduste firmast No Limits!, usume, et muusika ja kunst on üks põhilisi inspiratsiooni- ja vapruse allikaid ning mõjus vahend inimeste tuju tõstmiseks. Seetõttu kutsume artiste üles loovkampaaniaga liituma ning jagama oma kunsti interneti vahendusel üldsusega.

 

Kuidas see käib?

 • Teie salvestate telefoni või kaameraga (olenevalt sellest, mis on käepärast ja kasutatav) kuni 15 minuti pikkuse lõigu oma muusika, arutluste ja julgustavate mõtetega.
 • Videod tuleks salvestada horisontaalvaates.
 • Laadige see üles meie sõprusettevõtte No Limits! serverisse aadressil ejuz.lv/bobe ning meie avaldame selle oma Facebooki ja YouTube’i kanalites.

Järgnevalt lühijuhend video sisu kohta:

 • lühike tervitus ja enesetutvustus;
 • 2–3 enda kirjutatud laulu või muud laulu, mida teile meeldib esitada;
 • lisaks võite pikemalt rääkida ühest laulust, mida sooviksite esile tõsta (see võib olla teie uusim singel, esimene salvestatud laul, esimene avalikult esitatud laul, lähedase inimese lemmiklaul jne), ja loomulikult esitada seda laulu publikule;
 • soovitame lõpetada video mõne elurõõmsa sõnumiga. Siin võite lihtsalt öelda mõned sõnad, lugeda luuletust, joonistada või … lasta kujutlusvõimel lennata 🙂
 • Kui vajate salvestuse tegemisel abi, kirjutage meie tiimile aadressil info@bobe.me või saatke sõnum Facebookis. Saame kokku leppida ka Skype’i kõne, mille käigus teeme salvestuse ise.

 

!!! NB! Palume MITTE korraldada sel eesmärgil ansambliliikmete kokkusaamisi! Internet pakub selleks mitmeid võimalusi ja paljud teist saavad juba praegu teha etteaste kodus ja/või koos pereliikmetega. Erakorralised meetmed pole naljaasi; neisse tuleb suhtuda tõsiselt ja neid järgida. Soovime eriliselt rõhutada vajadust PÜSIDA KODUS!

Tänapäeva sidevahendid võimaldavad meil säilitada ühtekuuluvust ja kontakti ka siis, kui füüsilise kokkupuute võimalused on piiratud. Hoiame kokku ning jagame üksteisele tuge, inspiratsiooni ja loovust!

 

Üleskutse on suunatud kõikidele Balti riikide artistidele! Teie esitatav teave võib olla ükskõik mis keeles, aga soovitatavalt võiks vähemalt osa sellest olla inglise keeles, et laiem vaatajaskond sellest aru saaks.

Ettevõtte Best Of Baltic Entertainment kanalitel on üle 46 000 jälgija, kes kuulaksid hea meelega teie muusikat ja mõtteid. 

Andke meile oma osalemissoovist teada, et oskaksime hinnata meiepoolse tehnilise toe vajadust.

Saatke enda või oma ansambli nime sisaldav teade ühele järgmistest e-posti aadressidest:

Jälgige meid ja me hoiame teid asjadega kursis! #olekodus #olehoitud #kooskodus #stayhome #staysafe #togetherathome

 

Armastusega

Best Of Baltic Entertainmenti tiim

————————————————————————————————–

 

[LATVIAN]

BOBE.ME AICINA MŪZIĶUS UN MĀKSLINIEKUS VIENOTIES KOPĪGĀ RADOŠĀ AKCIJĀ, DALOTIES ATBALSTĀ VIENS OTRAM UN VEICINOT OPTIMISMU

#togetherathome #kopāmājās

Šobrīd pasaule sastopas ar milzīgu izaicinājumu, cīnoties ar COVID-19 vīrusu un valstīs vienā pēc otras tiek izsludināti ārkārtas stāvokļi, lai maksimāli ātri ierobežotu vīrusa izplatību. Pasākumi tiek atcelti, robežas tiek slēgtas un Baltijas valstis šajā visā arī nav izņēmums.

Šis ir laiks, kad mums visiem nepieciešama kopības sajūta, atbalsts un uzmundrinājums. Un kaut arī valstu robežas pašreiz tiek slēgtas, mēs vēlamies atvērt vienotu komunikācijas platformu mūziķiem un māksliniekiem, kur dalīties ar mūziku, pārdomām un iedrošinājumu.

Mēs – Bobe.me komanda, kopā ar draugiem no video risinājumiem No Limits! ticam, ka mūzika un māksla ir spēcīgs rīks kopības veidošanai, kā arī labākais iedvesmas un drosmes avots. Tāpēc mēs aicinām māksliniekus vienoties kopīgā radošā kampaņā un, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un tiešsaistes rīkus, dalīties ar savu mūziku tādējādi iedvesmojot un palīdzot visiem kopīgi pārvarēt šo sarežģīto posmu.

 

Kā tas notiek:

 • Ierakstiet video materiālu līdz 15 minūtēm, kur dalāties ar savu mūziku, pārdomām un kādu pozitīvu uzmundrinājumu. To varat filmēt ar telefonu, kameru vai datoru – kā jums ērtāk.
 • Lūgums, lai video tiek filmēts horizontāli.
 • Augšupielādējiet šo video uz No Limits! servera: ejuz.lv/bobe  un mēs to tālāk publicēsim mūsu Facebook un Youtube kanālos.

Īss priekšlikums video saturam:

 • Iepazīstiniet ar sevi – kas jūs esat;
 • 2-3 dziesmas, ko vēlaties nospēlēt;
 • Papildus varat izcelt kādu dziesmu, piemēram, pirmā dziesma, ko iemācījāties nospēlēt/nodziedāt, jūsu pašu vai kāda tuvinieka mīļākā dziesma, utml.;
 • Noslēgumā aicinām nodot kādu uzmundrinošu un iedrošinošu ziņu skaltītājiem/klausītājiem. Tā var tikt vienkārši pateikta vārdiem, tā var būt dzejā, dejā vai zīmējumā – ļaujiet fantāzijai vaļu. 🙂
 • Ja jums nepieciešama palīdzība ar ierakstu – lūdzu, dodiet mums ziņu, rakstot uz e-pastu: info@bobe.me vai Facebook ziņā. Mēs varam arī veikt Skype video sazvanu un ierakstu veikt savā pusē.

 

!!! SVARĪGI! Lūdzu, nekādā gadījumā neorganizējiet grupas tikšanās! Mūsdienās ir daudz un dažādi tiešsaistes veidi, kā kopīgi darboties, tai skaitā muzicēt. Drošības apsvērumi, kas pieņemti visās Baltijas valstīs ir nopietni un tiem ir 100% jāseko. Mēs uzsveram – lūdzu, PALIECIET MĀJĀS!

Modernie saziņas līdzekļi un tehnoloģijas ļauj mums būt kopā un vienotiem pat tad, kad fiziskās kontaktēšanās iespējas ir ārkārtīgi ierobežotas. Būsim vienoti un dalīsimies atbalstā, iedvesmā un radošumā!

Šis ir aicinājums visiem Baltijas māksliniekiem! Jūs varat veidot saturu jebkurā valodā, tomēr mēs ieteiktu kaut daļu veidot angliski, lai to var saprast plašākas auditorijas.

Best Of Baltic Entertainment jeb Bobe.me ir vairāk kā 46 tūkstoši sekotāju online kanālos, kas būs priecīgi dzirdēt jūsu mūziku, pārdomas un novēlējumus.  

Dodiet mums ziņu, vai ņemsiet dalību šajā iniciatīvā, lai mēs varētu sagatavot tehnisko bāzi atbilstoši prognozējamajam apjomam.

Piesekojiet mūsu kanāliem, lai varam arī turpmāk jūs informēt par aktuālo Baltijas izklaides jomā! #paliecmājās #peliecdrošībā #kopāmājās #stayhome #staysafe #togetherathome

Ar mīlestību,

Best Of Baltic Entertainment komanda

————————————————————

 

[LITHUANIAN]

BOBE.ME KVIEČIA MENININKUS IR ATLIKĖJUS JUNGTIS PRIE KŪRYBINĖS AKCIJOS IR DALYTIS PARAMA BEI POZITYVUMU

#kartunamie #togetherathome

Šiomis dienomis pasaulis atkakliai kovoja su COVID-19 virusu. Visos šalys viena po kitos imasi griežtų priemonių siekdamos sustabdyti viruso plitimą – žmonių prašoma likti namie, draudžiama įvažiuoti į šalį ir iš jos išvykti. Baltijos šalys taip pat ne išimtis.

Tai metas, kai svarbu išlaikyti optimizmą, susitelkti, palaikyti ir paremti vieniems kitus. Nors valstybių sienos uždarytos, norime palaikyti menininkus ir atlikėjus suteikdami jiems bendrą platformą dalytis savo mintimis ir muzika.

Mes – Bobe.me komanda ir mūsų draugai iš „No Limits!“ vaizdo sprendimų įmonės manome, kad muzika ir menas yra vienas iš svarbiausių įkvėpimo ir drąsos šaltinių, galintis pagerinti nuotaiką kiekvienam. Todėl kviečiame menininkus jungtis į kūrybinę akciją ir savo kūryba su publika dalytis internetu.

 

Kaip tai vyks:

 • sukurkite iki 15 minučių trukmės muzikos, minčių ir pozityvaus paskatinimo įrašą, nufilmuokite jį telefonu arba vaizdo kamera, kaip jums patogiau.
 • Vaizdo įrašus reikia filmuoti horizontaliai.
 • Įkelkite įrašą į mūsų draugų „No Limits!“ serverį ejuz.lv/bobe, o mes jį paskelbsime feisbuke ir jutube.

Štai trumpa instrukcija, kaip paruošti vaizdo įrašo turinį:

 • Trumpai pasisveikinkite ir prisistatykite, kas esate.
 • Atlikite 2–3 savo ar kitų mėgstamų autorių dainas.
 • Papildomai galite papasakoti apie vieną dainą, kurią norite atlikti (galbūt tai jūsų naujausias singlas, pirmoji įrašyta daina, pirmasis pagrotas kūrinys, mėgstamiausia jūsų draugo ar draugės daina ir pan.) ir, žinoma, tą kūrinį atlikite.
 • Įrašą baigti rekomenduojame pozityvia žinute – galite išsakyti savo mintis, padeklamuoti eilėraštį arba… neribokite savo vaizduotės. 🙂
 • Jei prireiktų pagalbos ruošiant įrašą, kreipkitės į mūsų komandą e. paštu: info@bobe.me arba feisbuko žinute. Galime susisiekti per skaipą ir įrašyti jūsų pasirodymą patys.

 

!!! DĖMESIO! NEKURKITE bendrų pasirodymų specialiai šiai akcijai! Yra daugybė būdų daryti tai internetu ir daugelis iš jūsų galite atlikti savo kūrinius iš namų tiesiog dabar ir (arba) su savo šeimos nariais. Kritinės situacijos priemonės yra ne juokai, jas reikia vertinti rimtai ir jų būtina laikytis. Labiausiai norime pabrėžti – LIKITE NAMIE!

Šiuolaikinės komunikacijos priemonės leidžia mums susiburti ir bendrauti, net jei fiziniai kontaktai yra apriboti. Būkime kartu ir kūrybiškai palaikykime, įkvėpkime vieni kitus!

 

Tai kvietimas Baltijos šalių menininkams! Kalbėti galite bet kuria kalba, tačiau rekomenduojame bent dalį informacijos pateikti angliškai, kad jus suprastų kuo daugiau žmonių.

„Best Of Baltic Entertainment“ savo kanaluose turi daugiau kaip 46 tūkst. sekėjų, kuriems tikrai patiks jūsų muzika ir mintys. 

Praneškite, jei norite dalyvauti, kad galėtume numatyti, kiek techninės pagalbos reikės iš mūsų pusės.

Brūkštelėkite mums žinutę su savo vardu ar savo grupės pavadinimu bet kuriuo iš šių adresų:

Sekite mus ir gausite visą informaciją! #liknamie #liksaugus #kartunamie #stayhome #staysafe #togetherathome

 

Su geriausiais linkėjimais –

Best Of Baltic Entertainment komanda

————————————————————

 

[RUSSIAN]

BOBE.ME ПРИГЛАШАЕТ АРТИСТОВ И МУЗЫКАНТОВ ДЕЛИТЬСЯ ПОДДЕРЖКОЙ И ПОЗИТИВОМ, УЧАСТВУЯ В ТВОРЧЕСКОЙ АКЦИИ

#вместедома #togetherathome

Прямо сейчас мир противостоит серьезному вызову – вирусу COVID-19: страны одна за другой принимают чрезвычайные меры с целью остановить распространение вируса, рекомендуя населению оставаться дома и запрещая международные пассажирские перевозки. Балтия не стала исключением.

Сейчас больше чем когда-либо нужно оставаться позитивными, держаться вместе, поддерживать и подбадривать друг друга. Пока границы закрыты, мы хотим начать инициативу поддержки со стороны артистов и музыкантов, предложив им единую платформу для обмена музыкой и мыслями.

Мы – команда Bobe.me и наши друзья – специалисты по решениям видео из No Limits! – убеждены, что музыка и искусство являются неисчерпаемыми источниками вдохновения и смелости, а также замечательным способом поднять настроение. Поэтому мы приглашаем артистов присоединиться к творческой акции и поделиться своим искусством с публикой, используя онлайн-средства.

 

Как это происходит:

 • на свой телефон или видеокамеру – смотря что у вас есть и что вам удобнее – запишите видеоклип продолжительностью до 15 минут, в котором вы делитесь своей музыкой, мыслями и положительным настроем.
 • Видео необходимо снимать горизонтально.
 • Загрузите его на сервер наших друзей No Limits! по адресу ejuz.lv/bobe, и мы его опубликуем на своих каналах в Facebook и Youtube.

Краткое руководство по созданию видеосодержания:

 • недолгое приветствие и рассказ о себе;
 • 2–3 песни, которые вы сочинили сами или любите исполнять;
 • помимо этого, вы можете подробнее рассказать о какой-нибудь определенной песне, которую вы любите петь (например, ваш последний сингл, ваша первая записанная песня, первая песня, которую вы сыграли в жизни, любимая песня вашего друга и т. д.) и, конечно, исполнить эту песню для аудитории;
 • завершить выступление рекомендуем на позитивной ноте. Вы можете что-то сказать от себя, прочитать стихотворение, нарисовать или… не ограничивайте свою фантазию 🙂
 • Если вам необходима помощь в записи, обращайтесь к нам по электронной почте info@bobe.me или напишите сообщение в Facebook. Также есть возможность позвонить нам по Skype, и мы выполним запись с нашей стороны.

 

!!! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, НЕ устраивайте специальные вечеринки по этому случаю! Существует множество способов сделать это в Интернете, многие из вас могут выступать прямо из дома и (или) вместе с членами семьи. Чрезвычайное положение – это не шутки: его нужно соблюдать и выполнять. Подчеркиваем еще раз – ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

Современные средства связи позволяют нам не терять друг друга и оставаться вместе даже без физической связи. Будем вместе делиться поддержкой, вдохновением и творчеством!

 

Это обращение ко всем балтийским артистам! Вы можете делиться информацией на любом языке, но мы рекомендуем как минимум частично оформить ее на английском, чтобы сделать ее понятной более широкой аудитории.

У каналов Best Of Baltic Entertainment более 46 тысяч подписчиков, которые будут рады послушать вашу музыку и мнения 🙂

Сообщите нам о желании участвовать, чтобы мы могли оценить объемы необходимой с нашей стороны технической поддержки.

Отправьте нам сообщение с указанием своего имени или названия группы на следующие адреса:

Следите за нашими новостями, и мы будем держать вас в курсе! #оставайсядома #оставайсявбезопасности #вместедома #stayhome #staysafe #togetherathome

 

С искренней любовью,

команда Best Of Baltic Entertainment

What do you think?

ATTENTION! DUE TO THE COVID-19 ALL CONCERTS & EVENTS IN THE BALTICS ARE CANCELLED OR POSTPONED

?? MICK MOON feat. KKPALMY & MOEAZY | LIFE